Home > News updates > Academy > PIFA U16 i league team 2016

PIFA U16 i league team 2016

PIFA U16 team 2016

PIFA Colaba FC U16 ileague team 2016-17.

1 Akash Jadhav, 2 Aryan Kalekar, 3 Kartik Waghela, 4 Manjeet Athavale, 5 Akash C Jadhav, 6 Brendan Pillay, 7 Ganesh Rathod, 8 Maneet Malhotra, 9 Sanket Kagade, 10 Vrutik Jadhav, 11 Vinayak Singh, 12 Sahil Marchande, 13 Dikshant More, 14 Rameshwar Patkar, 15 Parth Yadav, 16 Aman Gaikwad, 17 Akash Rathod, 18 Deavy Songara, 19 Tushar Chouhan, 20 Surendar Lama, 21 Akshat Agarwal, 22 Kabbir Sukhwani, 23 Asif Shaikh, 24 Sidhant Bhatia, 25 Suchir Vootla, 26 Varun Patel.

Team Coach Nagesh Swamy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail